Schoolcommissie MR-GMR

Schoolcommissie

Een schoolcommissie heeft als doel, binnen het kader van de statuten en doelstelling van de VCO Midden- en Oost Groningen, mee te helpen om de school waaraan zij verbonden is, zo optimaal mogelijk te laten functioneren. De belangrijkste componenten van de functie van de schoolcommissie zijn:
Vertegenwoordiging van de ouders van de school.
Ouders hebben recht op en zijn gediend met een orgaan dat heel nabij zorgt voor de behartiging van hun belangen.
Klankbordgroep, adviesorgaan en ondersteuner voor directeur en team.
De directeur is eerst verantwoordelijke als het gaat om het reilen en zeilen van de school. Bij de uitoefening van die taak heeft de directeur en ook het team behoefte aan communicatie met (een afvaardiging van) zijn “klanten”, namelijk de ouders. Zaken die van belang zijn voor het optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs aan de kinderen, zijn in principe de moeite waard om met elkaar op commissieniveau te bespreken. De directeur en het team kunnen hun ideeën ventileren, maar ook de schoolcommissie kan met voorstellen ter verbetering of  verandering komen. In een goed lopend “bedrijf” luister je naar elkaar en neem je met begrip voor elkaars positie de gewenste besluiten.
Adviesorgaan richting bestuur
Alle commissies zijn via hun vertegenwoordiger in de ledenraad verzekerd van de mogelijkheid hun mening over het gevoerde beleid en de uitvoering daarvan op schoolniveau ter kennis te brengen aan het bestuur. Het bestuur heeft de plicht om zo goed mogelijk te luisteren naar de geluiden die haar tijdens de vergadering worden aangereikt en daarmee rekening te houden bij de besluitvorming, waarbij wel dient opgemerkt te worden dat het bestuur in de organisatie de eindverantwoordelijkheid draagt en in die zin een unieke positie inneemt.

De schoolcommissie wordt gevormd door Tjibbe Brandsma en hij is tevens lid van de ledenraad van de VCO Midden en Oost-Groningen. De schoolcommissie vergadert samen met de MR.

Medezeggenschapsraad (MR)

De Wegwijzer heeft zoals iedere school een medezeggenschapsraad (MR). De MR is het wettelijke inspraakorgaan voor ouders en het schoolteam, ingesteld om de directie te adviseren en controleren. De wet medezeggenschap op scholen en Medezeggenschapsstatuut VCO Midden- en Oost-Groningen, bepalen de werkzaamheden en rechten van de MR.

De MR mag met de directeur van de Wegwijzer alle onderwerpen bespreken die de school aan gaan. Zo kan de MR haar mening geven over beleidsvoorstellen, over de richting die het schoolbestuur op wil gaan en over de acties die daarbij horen. Daarnaast kan de MR zelf met voorstellen komen. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR de volgende rechten:
Instemmingsrecht: instemming van de MR wordt gevraagd bij bijvoorbeeld het vaststellen van het schoolplan en de klachtenregeling.
Adviesrecht: de MR kan advies uitbrengen over bijvoorbeeld vakantieregeling, het aanstellen en taakverdeling van de directeur, nieuwbouw of belangrijke verbouwingen binnen de school.
Initiatiefrecht: de MR kan zelf met voorstellen komen.
Informatierecht: de directeur van de school bespreekt, minimaal twee keer per jaar, met de MR over de dagelijkste zaken op school.

In de MR van de Wegwijzer hebben Saskia Hoeke (secretaris), Gertjan Haaijer (voorzitter), Guido Piëst en Petra Van den Engel (algemeen lid) zitting als vertegenwoordigers vanuit de ouders (ook wel oudergeleding). Van de personeelsleden hebben Marjolein Germeraad (tevens GMR lid) en Lisanne schuur zitting. 
Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de MR. In principe heb je vier jaar zitting in de MR. De MR vergadert ongeveer 4 keer per jaar.

De MR is er voor de ouders en verzorgers van alle kinderen op school. Voor alle thema's die betrekking hebben op het beleid of de organisatie waarover je vragen hebt, dan wil waar je je niet in kan vinden, kan je contact opnemen met de MR. Je kunt hierbij denken aan het onderwijsondersteuningsprofiel, lestijden, vakanties en voorzieningen voor leerlingen. Ook kan de MR helpen in situaties waar je er direct met de leerkracht of directie niet uit komt.

Wat hierboven allemaal is uitgelegd is terug te vinden in het jaarplan. Heeft u interesse in het jaarplan, stuur dan een mailtje naar de MR. Dan wordt er contact met u opgenomen.

Samenvattend kan je de MR zien als een club ouders en personeel die bepaalde onderwerpen aan de orde kunnen stellen c.q. bespreekbaar kunnen maken. Heb je vragen, opmerkingen, onderwerpen die je op de agenda wilt zetten, stuur ook dan een mailtje naar mrcbsdewegwijzersl@vcomog.nl of spreek één van de MR leden aan op het schoolplein!

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Voor bepaalde (vooral schooloverstijgende) beleidsbeslissingen heeft het bestuur de instemming of het advies nodig van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De G.M.R. bestaat uit één medezeggenschapsraadslid van elk van de VCO-scholen. De geleding ouders en personeel zijn hierin evenwichtig vertegenwoordigd.
Marjolein Germeraad vertegenwoordigd onze school bij de GMR.